งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ จำนวน  22  เรื่อง ดังนี้

 • Appropriate use of empirical antibiotics in acute diarrhoea : a cross-sectional survey in southern Thailand. 
 • Emergency obstetric care in southern Thailand.
 • Diagnosis summary and coding of obstetric conditions in the government hospitals in Pattalung province, southern Thailand: the effects of audit and feedback.
 • Substance use among high-school students in southern Thailand: Trends over 3 years (2002-2004).
 • การดูดซับสารหนูของดินลูกรัง หินปูนฝุ่น ปูนขาวและเถ้าลอยในดินที่ปนเปื้อนสารหนู
 • ความต้องการและความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรและระบบการพยาบาลในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ของไทย
 • รูปแบบหลักสูตรและความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการพยาบาลในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ : วิเคราะห์ความเป็นไปได้
 • ประสบการณ์การบาดเจ็บ ผลกระทบ และการจัดการการบาดเจ็บของผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวจากเหตุระเบิดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • ความหลากหลายของเทอริโดไฟต์บริเวณบ้านศาลาเม็ง ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
 • Epidemology and the effect of treatment of soil-transmitted helminthiasis in pregnant women in southern thailand.
 • Elevated Lead Contamination in Boat-caulkers' Homes in southern thailand.
 • Living Conditions and the Path to Healing Victim's Families after Violence in Southern Thailand : A Case Study in Pattani Province.
 • Maternal iodine status and neonatal thyroid-stimulating hormone concentration : a community survey in Songkhla, southern Thailand.
 • Influence of maternal nutrient intake and weight gain on neonatal birth weight : A prospective cohort study in southern Thailand.
 • คุณสมบัติของบัณฑิตของบัณฑิตแพทย์ที่สังคมต้องการ : ความเห็นของผู้นำชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • การพัฒนาสูตรน้ำพริกสมุนไพรไทยสำเร็จรูป
 • ระดับสายตาและพฤติกรรมการใช้สายตาของเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
 • Exposure to Lead of Boatyard Workers in Southern Thailand.
 • Night waking in Thai infants at 3 months of age: Association between parental practices and infant sleep.
 • Exposure to environmental tobacco smoke among infants in southern Thailand: A study of urinary cotinine.
 • A criterion-based bostetric morbidity audit in southern Thailand.
 • การศึกษาปัญหาการปนปลอมสารเพรดนิโซโลนและเด็กซ่าเมทธาโซนในยาแผนโบราณที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรายา ในอำเภอหาดใหญ่