เครือข่าย วพส.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

         วพส. มีสำนักงานเป็นแกนกลางอยู่ที่อาคารบริหารชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ (มอ.) และมีหน่วยระบาดวิทยาซึ่งเป็นหน่วยหลักทางวิชาการด้านสุขภาวะ สำนักงานกลางของบัณฑิตอาสา (ซึ่งมีสำนักงานย่อยภาคใต้ตอนบนอยู่ที่ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และสำนักงานย่อยภาคใต้ตอนล่างที่ ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี) และมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้อยู่ในชั้นเดียวกัน นอกจากนี้มีศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ (ศวชต.) อีกสามศูนย์ที่ ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา
          ผู้อำนวยการ วพส. คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ เป็นนักวิชาการอาวุโส เนื่องจากเป็นอาจารย์แพทย์จึงมีลูกศิษย์ที่เป็นแพทย์ประจำอยู่ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วภาคใต้ และได้ก่อตั้งหน่วยระบาดวิทยาและดำเนินการมานานสามสิบปี จึงมีศิษย์ที่เป็นอาจารย์และนักวิจัยประจำในสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานวิชาการด้านสาธารณสุขต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นประธานคนปัจจุบันของมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ (มยส.)

          หน่วยระบาดวิทยา
          เป็นหน่วยงานวิชาการภายใต้การดูแลของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. มีพันธกิจที่สำคัญ คือ ผลิตกำลังคนเพื่อการการวิจัยด้านสุขภาพ (Human Resources for Health Research) ประมาณครึ่งหนึ่งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเป็นคนไทย หน่วยงานนี้มีผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานนานาชาติปีละกว่า 40 รายการ ได้รับการอ้างอิงจากวงวิชาการนานาชาติปีละกว่า 150 ครั้ง มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดทางด้านการพัฒนากำลังคนด้านการวิจัยกับสำนักระบาดวิทยา สำนักป้องกันและควบคุมโรคเขต 12 สงขลา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (International Health Policy Programme หรือ IHPP) และโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพ (Health Intervention Technology Assessment Programme - HITAP) ผลงานวิชาการเหล่านี้ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพ การประเมินความคุ้มค่า และประเมินผลกระทบของโครงการต่าง ๆ ของประเทศ ในสภาวะที่ประเทศต้องการการประเมินผลกระทบเชิงสุขภาพจากนโยบายและลงทุนสาธารณะต่าง ๆ เครือข่ายของหน่วยระบาดวิทยาจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถหาคำตอบ และสร้างคำถามใหม่ ๆ เพื่อความเข้าใจที่ถึงต้องและการปรับเปลี่ยนนโยบายของสังคม

          โครงการบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (บอ.ม.อ.)
          เป็นโครงการภายใต้การดูแลของ วพส. ที่ก่อตั้งขึ้นและดำเนินการโดยความร่วมมือของนักวิชาการและองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อพัฒนาบัณฑิตจบใหม่ให้เข้าใจชุมชน ช่วยพัฒนาสุขภาวะของชุมชน และเป็นสะพานเชื่อมระหว่างนักวิชาการในมหาวิทยาลัยกับชุมชน ได้ผลิตบัณฑิตอาสาไปแล้ว 11 รุ่น จำนวนกว่า 200 คน โดยใช้ชุมชนทั่วภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรถึงจังหวัดนราธิวาสเป็นฐานการฝึก ขณะนี้ศิษย์เก่าส่วนใหญ่ทำงานในภาคส่วนต่าง ๆ ของภาคใต้ ทั้งในระบบราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนสอนศาสนา ในสามจังหวัดชายแดนใต้ ภาคธุรกิจ และในหน่วยงานต่างๆ ของเครือข่ายของ วพส. นอกจากการสนับสนุนของ วพส.แล้ว บอ.มอ.ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาชุมชนที่ดำเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านการใช้บัณฑิตอาสาแก้ปัญหาของชุมชนตาม นอกจากทำงานชุมชนแล้ว บัณฑิตอาสายังเป็นพี่เลี้ยงของกลุ่มเยาวชนจิตอาสาซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่กองกิจการนักศึกษาของ ม.อ.หาดใหญ่ บัณฑิตอาสา เป็นสะพานเชื่อมวิชาการไปสู่สังคม เชื่อมทฤษฎีที่จะสร้างสุขภาวะกับวิถีความตื่นตัวของชาวบ้านและการปฏิบัติในภาคสนามของภาควิชาการให้เกิดผลกระทบที่เป็นรูปธรรมแห่งสุขภาวะ

          ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ (ศวชต.)
สันติภาพ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน ถ้าไม่มีสันติภาพ สุขภาพจะพัฒนาต่อไปไม่ได้ ความหวาดระแวงและความรุนแรงจะชี้นำให้มนุษย์พัฒนาวิธีทำลายล้างซึ่งกันและกัน และ ทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างหาที่สุดมิได้ การทำงานของ ศวชต. จึงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน ศวชต.เป็นเครือข่ายสถาบันวิชาการที่ทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีศูนย์ใหญ่อยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี ซึ่งดูแลงานฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบระยะยาว และอีกสองศูนย์คือที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา และ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อเนื่องจากการเยียวยาซึ่งเน้นที่การเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจให้ความช่วยเหลือครอบครัวของผู้สูญเสียชีวิต หรือผู้พิการ ศวชต.ได้พัฒนากลุ่มสตรีหม้ายให้สามารถยืนหยัดแก้ปัญหาชีวิตครอบครัว และรวมตัวกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันและช่วยเหลือเยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบรายใหม่ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐในการด้านการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ ผู้อำนวยการศวชต.ที่ปัตตานี คือ ดร.เมตตา กูนิง เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการให้ความช่วยเหลือติดตามผู้ยากไร้ในชุมชนชายแดนใต้ทางด้านทุนยังชีพ และการส่งเสริมอาชีพ นอกจากได้รับการสนับสนุนผ่าน วพส.แล้ว ศวชต. เคยได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป และองค์กรกุศล และองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศ

          มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ (มยส.)
          เป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ตามชื่อ กรรมการมูลนิธิประกอบด้วยผู้นำชุมชนจากสองวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นแพทย์ นักวิชาการ ข้าราชการ ผู้นำองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ และ ผู้นำศาสนา ทำหน้าที่ประสานงานหนุนเสิรมกิจกรรมด้านการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ และ ทำงานวิชาการเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่ชายแดนใต้ร่วมกับนักวิชาการด้านสันติศึกษาทั้งในและต่างประเทศ จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางสุขภาพที่สนใจให้มีความสามารถด้านนักกิจกรรมการด้านสันติภาพในพื้นที่ (Health As A Bridge To Peace) เรียบเรียง ตีพิมพ์เผยแพร่หนังสือวิชาการด้านการแพทย์เพื่อสันติภาพ (Medical Peace Work) และจัดกิจกรรมระดมทุนจากเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายดังกล่าว มยส.และ ศวชต. ทำงานสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยปัจจุบัน มยส.เน้นการสร้างความสมานฉันท์ผ่านความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งอาศัยหลักฐานทางวิชาการ ส่วน ศวชต.เป็นงานส่วนหน้าโดยตรงที่เยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งจะนำไปสู่ความสมานฉันท์และสันติภาพเช่นกัน

          เครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายควบคุมยาสูบภาคใต้ตอนล่าง
          จัดตั้งโดย วพส. ตั้งแต่ปี 2556 โดยมี พญ. รัศมี สังข์ทอง หน่วยระบาดวิทยา เป็นผู้ริเริ่ม ปัจจุบันดำเนินการโดย ดร. ซอฟียะห์ นิมะ และมีเครือข่ายอยู่ที่มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ทำงานวิชาการเชิงนโยบายและพัฒนากำลังคนด้านการวิจัย โดยได้รับการสนับสนุนจาก วพส. และ ศจย.อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายยาสูบ เน้นการแก้ปัญหายาสูบในสามจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งอัตราการสูบบุหรี่สูงที่สุดในประเทศไทย และการสื่อสารสาธารณะด้านการควบคุมยาสูบต้องดำเนินงานความคู่ไปกับการสร้างความสมานฉันท์ หน่วยงานนี้และเครือข่ายของ วพส. จึงทำงานร่วมกัน การทำงานควบคุมยาสูบโดยทีมงานสาธารณสุขในพื้นที่จากสองวัฒนธรรมมีศักยภาพที่จะสร้างผลกระทบทางสุขภาพพร้อม ๆ กับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ที่มีอยู่แล้วในเครือข่าย

 

Copyright © สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.)

Search