แนะนำ วพส.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

          สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) จัดตั้งขึ้นและดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2547 โดยมีภารกิจหลักคือการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในภาคใต้ โดยการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกำลังคนเพื่อให้เข้าไปมีบทบาทในการแก้ปัญหา รวมถึงการพัฒนาองค์กรวิชาการด้านสุขภาวะให้เข้มแข็งและกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ โดยเน้นการสร้างเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงนักวิชาการด้านต่างๆและชุมชน สร้างและนำผลงานทางวิชาการไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการเยียวยาและการสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

          วิสัยทัศน์ของ วพส.คือ การเป็นองค์กรแบบอย่างด้านการสร้างองค์ความรู้ พัฒนานักวิชาการชั้นสูงเพื่อการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะในพื้นที่ส่วนภูมิภาค และมี พันธกิจในการนำและเสริมความเข้มแข็ง ขยายบทบาทและขับเคลื่อนความสามารถของนักวิชาการให้มีการวิจัยและพัฒนาทางสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของภาคใต้อย่างต่อเนื่อง

Copyright © สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.)

Search