10 ปี วพส.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

          ผลงานที่ปรากฏในการทำงานกว่า 10 ปีของ วพส. ได้แก่ การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงและสร้างความสมานฉันท์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเริ่มมีเหตุการณ์ความไม่สงบในช่วงเดียวกับการก่อตั้ง วพส. จนถึงปัจจุบันยิ่งกว่านั้น ผลงานหลักของ วพส.คือการสร้างกำลังคนด้านการพัฒนาสุขภาวะทั้งภาควิชาการและภาคประชาสังคม และการสร้างและนำองค์ความรู้ไปแก้ไขปัญหา และพัฒนาสุขภาวะของประชาชน ชุมชน และ ชาติได้แก่ ปัญหายาสูบ ยาเสพติด ปัญหาแม่และเด็ก สุขภาพช่องปาก และพฤติกรรมสุขภาพต่าง ๆ
          ในระดับประเทศ นอกจากปัญหาชายแดนใต้แล้ว ความผันผวนและความแตกแยกทางการเมืองได้ส่งผลต่อสุขภาวะของประชากรอย่างใหญ่หลวง ความรุนแรงที่เกิดจากการเผชิญหน้าทำให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และความกังวลหวาดผวาอย่างกว้างขวาง การยึดอำนาจรัฐประหาร สามารถระงับการเผชิญหน้าได้ชั่วคราว แต่ก็ไม่มีสัญญาณว่าความแตกแยกจะลดลง นอกจากนี้กระแสเศรษฐกิจที่ซบเซาของโลก และปัญหาด้านภูมิปัจจัยที่ผันผวน เช่น อุทกภัยต่อเนื่องด้วยภัยแล้ง เป็นปัญหาสุขภาวะที่สำคัญที่สังคมไทยกำลังเผชิญ เพิ่มเติมไปจากปัญหาที่มีอยู่แล้ว
ด้านวิชาการ วพส. ได้ทำงานร่วมกับร่วมกับหน่วยระบาดวิทยาพัฒนานักวิชาการระดับสูงและระดับกลางในภาคใต้ จนเป็นฐานกำลังที่สำคัญในการบริการภูมิภาคและขยายบทบาทวิชาการด้านสุขภาพของไทย สู่ประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย
          ในช่วงเวลาเดียวกัน เครือข่ายของ วพส. ก็ได้พัฒนากำลังคนและสะสมประสบการณ์การสร้างสุขภาวะด้านต่าง ๆ ด้านการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและการสร้างความสมานฉันท์ นอกจากจะให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแล้ว ยังได้ส่งเสริมทำให้ผู้ได้รับผลกระทบเองรวมตัวกันเป็นพลังในการแก้ปัญหาของตนเองและผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ของตนเอง บัณฑิตอาสามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ วพส. สนับสนุน ที่ได้รับการหล่อหลอมมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทำให้ชุมชนจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาสุขภาวะของชุมชนเอง สถาบันอุดมศึกษาและนักวิชาการปรับเปลี่ยนทัศนคติโดยให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจและพัฒนาชุมชนผ่านการสนับสนุนบัณฑิตอาสา กระบวนการวิจัยชุมชน และกระบวนการสร้างจิตอาสาในรูปแบบต่าง ๆ
ยิ่งกว่านั้น ข้อมูลจากการวิจัยของเครือข่ายของ วพส.ทำให้เข้าใจปัญหาสุขภาวะชุมชนได้ดีขึ้น ได้แก่ การบริโภคยาสูบ พืชกระท่อม และยาเสพติดอื่น ๆ ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร ปัญหาสุขภาพในช่องปาก โรคระบาด เช่น ไข้เลือดออก ไข้ชิกุนคุนย่า การสร้างภูมิคุ้มกัน ฯลฯ นอกจากนี้นักวิชาการรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งยังได้รับการพัฒนาให้เป็นนักประเมินผลโครงการด้านการสร้างสุขภาวะ ทำให้วงจรการพัฒนาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
          ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาสุขภาวะที่รุนแรงขึ้น ปัญหาความไม่สงบในชายแดนใต้ที่ยังคงอยู่ ปัญหาความแตกแยกทางการเมืองที่กำลังก่อตัว และปัญหาสุขภาวะของกลุ่มชายขอบที่เกิดจากความเหตุการณ์ความไม่สงบและไม่เท่าเทียมของโอกาสในด้านต่างๆ ประกอบกับ วพส. และเครือข่ายมีประสบการณ์ในการพัฒนากำลังคนและสร้างผลงานในภาคใต้มาเป็นเวลานาน วพส. จึงเห็นสมควรที่จะขยายบทบาททางด้านต่างๆ เหล่านี้ให้มากขึ้น โดยดำเนินการต่อเนื่องในภาคใต้พร้อมๆ กับค่อยๆ ขยายแนวคิดและกิจกรรมออกไปยังภาคอื่น ๆ ของประเทศ วพส.จึงเสนอโครงการใหม่ฉบับนี้ เพื่อพัฒนากำลังคนทางด้านสุขภาวะให้ตอบสนองกับความต้องการของประเทศมากขึ้น
          ภาพรวมของโครงการสามปีฉบับนี้ จึงเน้นการทำงานของเครือข่ายการสร้างสุขภาวะ พัฒนากำลังคน ขยายเครือข่าย เพื่อเผชิญกับปัญหาใหม่ ๆ สร้างความรู้ใหม่ ต่อเนื่องงานในภาคใต้ให้เกิดความยั่งยืน และช่วยพัฒนาศักยภาพของภาควิชาการประชาสังคมสุขภาวะในภาคอื่น ๆ ของประเทศ

 

Copyright © สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.)

Search